Právní informace

Údaje povinně uváděné na obchodních listinách 
P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno, IČ: 27689778, DIČ: CZ27689778, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52322. Den vzniku živnostenského oprávnění: 29. 5. 2006

Užití fotografií a textů z tohoto webu bez souhlasu autora se považuje za neoprávněný zásah do autorských práv dle ustanovení § 40 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-mailová komunikace
Důvěrnost informací 
E-mail včetně jakýchkoliv souborů či příloh k němu připojených může být důvěrný a může obsahovat údaje nebo sdělení pod ochranou právních předpisů, zejména osobní údaje chráněné nařízením GDPR. Nejste-li jeho zamýšleným adresátem a obdrželi jste ho zřejmě omylem či se vás jeho obsah netýká, uvědomte prosím neprodleně odesílatele a vymažte ho ze svého systému. V takovém případě byste e-mail neměli kopírovat ani s ním jinak nakládat pro své potřeby či s jeho obsahem seznámit jakoukoliv třetí osobu.

Upozornění 
Společnost P.P. Architects s.r.o., IČ: 27689778, DIČ: CZ27689778, je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52322. Den vzniku živnostenského oprávnění: 29. 5. 2006
Odesílatel e-mailu pro odstranění pochybností uvádí, že tento e-mail nepředstavuje nabídku na uzavření dohody ani smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud tento mail obsahuje přiložené soubory, které jsou svou povahou smlouvami, dodatky smluv, dohodami apod., pak se jedná pouze o podklad k jednání o jejich obsahu. Společnost P.P. Architects s.r.o. si vymiňuje, aby jakákoliv smlouva, dohoda nebo jejich změny byly uzavřeny pouze písemně, kdy vlastnoruční podpisy všech účastníků budou uvedeny na téže listině (dokumentu). Za písemně uzavřenou smlouvu se považuje rovněž smlouva, která byla opatřena zaručeným elektronickým podpisem všech účastníků smlouvy, dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Obsahuje-li tato zpráva v jakékoliv formě podstatné náležitosti smlouvy jakéhokoliv typu (dále jen „smlouva“), odesílatel této zprávy dává adresátu na vědomí, že:
i) má zájem být smlouvou vázán pouze v případě jejího uzavření v písemné formě, a to na jediné listině obsahující podpisy všech účastníků smlouvy,
ii) přijetí nabídky na uzavření smlouvy je vyloučeno odpovědí adresáta s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda mění podmínky nabídky na uzavření smlouvy podstatně či nikoliv,
iii) odesílatel má zájem na uzavření smlouvy pouze v případě, že se strany dohodnou na všech náležitostech smlouvy, které jsou v této zprávě uvedeny, bez ohledu na to, zda se jedná o náležitosti podstatné či nikoliv.

Zavřít