Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. P.P. Architects s.r.o., IČ 27689778 se sídlem Slovinská 693/289, 612 00 Brno, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 52322 je Správcem osobních údajů (dále jen: „Správce“) podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Tyto podmínky zpracování osobních údajů se uplatní na všechny osoby navštěvující Webové stránky Správce https://www.pparchitects.cz (dále jen: „Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Správcem či nikoliv.
 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kontaktovat jej můžete e-mailem: atelier@pparchitects.cz nebo na adrese P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, a které Správce získal na základě plnění smlouvy/objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: a) plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; b) jednání směřující k uzavření pracovněprávního vztahu v rámci výběrových řízení na volná pracovní místa.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je: a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit; b) účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů.
 3. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.
 4. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje: a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); b) po dobu platnosti souhlasu či do dovolání souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: a) podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy zajišťující poskytování služeb; b) zpracovávající personální agendu; c) zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR; b) právo změnu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR; c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR; d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR; e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR; f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Cookies

 1. Společnost využívá při provozu svých Webových stránek Cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („dále Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Správce do vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Správci. Tím Cookies umožňují Správci rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.
 2. Správce využívá následujících druhů Cookies: a) základní Cookies, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit; b) technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování kontaktního formuláře.
 3. Cookies je možné odstranit pomocí nastavení vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé funkce Webových stránek.

Závěrečná ustanovení

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 2. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

Stáhnout CZ verzi Stáhnout EN verzi Zavřít